Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Anblick • Imagobureau (verder: Anblick) aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Anblick en de klant.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Anblick waarbij derden zijn betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Anblick die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. Door Anblick uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Anblick is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen door de klant wordt bevestigd.
3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Anblick

4.1. Anblick verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Anblick bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.
4.2. Anblick spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Anblick niet kan worden aangehouden, zal Anblick de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
4.3. Anblick gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.
4.4. Anblick aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Anblick is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
4.5. Anblick is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website van de klant. Indien het nodig is kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor het veilig houden van de website. Dit gebeurt altijd in overleg.
4.6. Anblick is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Anblick mag daarvoor antivirus software draaien om de schade op haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als Anblick dat nodig acht.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Anblick te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.2. a. De klant is afnemer van diensten, maar de geleverde diensten blijven de intellectuele eigendom van Anblick, mits specifiek anders overeengekomen en zijn daarom niet overdraagbaar aan derden.
5.2. b. In geval van bijvoorbeeld overname van een bedrijf of product van onze klant, kan niet automatisch het geleverde product of gemaakte afspraken van Anblick uit de eerdere overeenkomst worden overgenomen of worden verlangd.
5.2. c. Indien de nieuwe partij gebruik wilt blijven maken van onze producten of diensten, zal een nieuwe overeenkomst moeten worden opgesteld voor het gebruik te mogen maken van onze intellectuele eigendommen zoals bijvoorbeeld “het merk” (omvattende bijvoorbeeld de naam, het logo, huisstijl etc), of website.
5.2. d. Anblick kan ten alle tijden navolging van de bestaande overeenkomst vorderen bij de klant ondanks een eventuele overname, faillissement etcetera.
5.3. De klant vrijwaart Anblick voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
5.4. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten of uitingen, ook als Anblick de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten of uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Anblick.
5.5. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig beëindigen van onze abonnementen. Indien de beëindiging niet tenminste 1 kalendermaand voor de ingangsdatum schriftelijk is doorgegeven zal het abonnement automatisch met een jaar worden verlengd.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Ingeval de klant besluit het project tussentijds te beëindigen, d.w.z. voor het opleveren van de overeengekomen diensten al dan niet bruikbaar dan wel presenteerbaar voor/aan de klant, Anblick zich het recht behoudt de gemaakte uren (aan de hand van een urenverantwoording) in rekening te brengen met inachtneming dat dit bedrag hoger zou kunnen uitvallen dan de oorspronkelijke offerte betreffende de overeengekomen diensten.
6.2. Ingeval Anblick het project tussentijds beëindigd d.w.z. voor het opleveren van de overeengekomen diensten al dan niet bruikbaar dan wel presenteerbaar voor/aan de klant, Anblick zich het recht behoudt de gemaakte uren (aan de hand van een urenverantwoording) in rekening te brengen echter, het bedrag kan niet hoger uitvallen dan de oorspronkelijke offerte betreffende de overeengekomen diensten.
6.3. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
6.4. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Anblick behoudt zich de mogelijkheid de geleden (on)kosten die gemaakt zijn voor het beëindigen van de overeenkomst te declareren.

Artikel 7. Betaling

7.1. a. Anblick stuurt de klant maandelijks een factuur voor de werkzaamheden verricht in de voorgaande maand, tenzij een andere frequentie wordt overeengekomen. De urenstaat kan ten alle tijden worden ingezien via Yesterpay.
7.1. b. Indien facturatie op projectbasis is overeengekomen kan vooraf een betaling worden gevraagd. Dit kan onder andere een deelfactuur zijn van 25% vooraf – 50% tussentijds – 25% achteraf, of een volledige vooruitbetaling om onder andere de kredietwaardigheid van de klant te toetsen. Indien een betaling niet voor de afgesproken projectaanvang is ontvangen, zal Anblick niet met de werkzaamheden starten.
7.1. c. Abonnementen dienen jaarlijks volledig vooruit te worden betaald. Bij vroegtijdige beëindiging kan door de klant geen restitutie meer worden verlangd.
7.1. d. Drukkosten worden voor aanvang van het drukproces in rekening gebracht. Zodra de betaling ontvangen zal het drukproces in gang worden gezet, onafhankelijk van de soort samenwerking, hoogte van de factuur en werkzaamheden.
7.1. e. Alle overige kosten aan derden zoals bijvoorbeeld (gebruiks)licenties, plugins, themes, hosting en stockmateriaal dienen voor aanschaf te worden betaald.
7.1. f. Wanneer er sprake is van overdracht van gebruiksrechten en licenties worden deze pas overgedragen zodra een factuur in zijn volledigheid is voldaan. Indien er openstaande posten zijn blijven de auteursrechten in het bezit van Anblick en kan bij onrechtmatig gebruik een boete worden geheven door Anblick.
7.2.
Een eventuele ontstane vertraging door het niet tijdig voldoen van de factuur is nimmer de verantwoordelijkheid van Anblick en kan dan ook niet als zodanig in mindering worden gebracht.
7.3. 
Anblick behoudt zich het recht om lopende projecten op te schorten indien een betalingstermijn is verstreken.
7.4. De klant voldoet de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Anblick onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de klant – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
7.7. Anblick behoudt het recht administratieve kosten over het totaalbedrag te rekenen, bij uitblijven van betalingen.
7.8. Indien Anblick tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 115.
7.9. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.
8.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.